Deklaracja dostępności Strony internetowej Projektu: Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę

Urząd Gminy Lubartów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Projektu: Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących,
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Walkowiak.
 • E-mail: ug@gmina-lubartow.pl
 • Telefon: +48 81 8545905

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Marta Walkowiak
 • Adres: ul. Lubelska 18A,
  21-100 Lubartów
 • E-mail: ug@gmina-lubartow.pl
 • Telefon: +48 81 8545905

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Lubartów znajduje się przy ulicy Lubelskiej 18A w Lubartowie, kod pocztowy 21-100. Mieszczą się w nim poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie oraz Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie.

Sprawy są załatwiane w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Budynek jest dobrze oznaczony. Nazwa i adres są umieszczone w miejscu widocznym i łatwo zauważalnym.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ul. Lubelskiej, do którego prowadzą schody, oraz wejście od ul. Legionów dostępne z poziomu chodnika. Drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania.

Bezpośrednio na parterze budynku przy wejściu od ul. Legionów po lewej stronie znajduje się punkt podawczy; blat punktu podawczego nie jest obniżony – istnieje możliwość obsługi przy stoliku obok punktu podawczego.

Budynek urzędu jest piętrowy, nie ma windy. W budynku znajdują się schody z poręczami prowadzące na pierwsze pietro i na kondygnację -I.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Korytarze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. Dla osób na wózkach inwalidzkich są one dostępne.

Także korytarze na I piętrze są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ, jednak ze względu na brak windy są one niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą na parterze Urzędu skorzystać z pomocy pracowników Biura Podawczego i skontaktować się z właściwym pracownikiem – pracownik schodzi na parter do takiej osoby i zapewnia obsługę w danej sprawie. Pracownicy referatów są przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań realizowanych przez referat na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Nie ma przewijaka.

Miejsca parkingowe znajdują się po zachodniej stronie budynku Urzędu od ulicy Legionów (w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Deklarację dostępności: w zakresie dostępności architektonicznej zaktualizowano w dniu 01.04.2021 r.

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wcześniejsze wskazanie sprawy, ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp przewinięcie strony w górę
PgDn – przewinięcie strony w dół
Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

Urząd Gminy Lubartów nie posiada aplikacji mobilnej.