logo

Inwestycja w sposób oczywisty wpłynie na poprawę stanu środowiska gminy. Jest to o tyle istotne, iż przedstawia ona bardzo duży potencjał rozwoju gminy związany przede wszystkim z jakością gleb. Większość elementów decydujących przestrzeni przydatności rolniczej do produkcji rolniczej ma wyższe od przeciętnych. W najwyższym stopniu o wysokiej jakości decydują zarówno bonitacja jak i przydatność rolnicza gruntów ornych i trwałych użytków zielonych. Obok oczywistego wpływu projektu na zagadnienia związane z ochroną środowiska gminy można dostrzec także szerszy aspekt jego realizacji. Odnosi się to szczególnie do szans jakie niesie dla gminy rozwój sektora turystki. Tylko dzięki zachowaniu doskonałego stanu środowiska na rozpatrywanym obszarze gmina będzie mogła kształtować swój pozytywny, nowoczesny i przyjazny środowisku wizerunek tworząc tym samym dogodne warunki do przybywania, inwestowania i wypoczynku na jej terenie.

Gmina Lubartów dysponuje potencjałem pozwalającym rozwijać na jej terenie odnawialne źródła energii i zwiększać udział „czystej” energii w jej bilansie energetycznym. Ze względu na swoje położenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki słonecznej.

Korzystne warunki wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych związane są w szczególności z:

 • lokalizacją gmin w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru najbardziej uprzywilejowanego pod względem warunków do wykorzystania energii słonecznej w Polsce.

Niestety ww. potencjał praktycznie nie jest wykorzystywany przede wszystkim ze względu na wysokie, dla indywidualnego użytkownika, koszty montażu instalacji solarnych przekraczające zdolności finansowe poszczególnych mieszkańców gmin. Sytuacja ta rodzi szereg problemów, które można zdefiniować w sposób następujący:

 • Uzależnienie systemów grzewczych od jednego źródła ciepła wykorzystującego tradycyjne źródła energii.
 • Zły stan techniczny i niska sprawność cieplna istniejących indywidualnych systemów grzewczych.
 • Duże koszty wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarstw domowych za pomocą tradycyjnych źródeł energii.
 • Uciążliwość korzystania z istniejących systemów grzewczych.
 • Brak infrastruktury pozwalającej wykorzystać odnawialne źródła energii.
 • Niska atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania, odpływ młodych wykształconych ludzi z gmin.
 • Niska dochodowość gospodarstw rolnych i bark alternatywnych form zatrudnienia poza rolnictwem.
 • Niedoinwestowana infrastruktura techniczna regionu.
 • Niekorzystny wpływ tradycyjnych form wytwarzania ciepła na środowisko naturalne związany z:
 1. emisją gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery,
 2. zanieczyszczeniem gleb i wód w wyniku niewłaściwego składowania odpadów
  w procesie spalania paliw stałych,
 3. wycinką drzew wykorzystywanych w procesie wytwarzania ciepła.

Identyfikacja problemów i potrzeb różnych grup odbiorców projektu pozwoliły na utworzenia drzewa problemów i określenie hierarchii oraz związków przyczynowo – skutkowych pomiędzy poszczególnymi problemami.

Problemy te mają ze sobą bezpośredni związek, jedne wynikają z drugich, powodują pogłębianie się i narastanie. Konwencjonalne metody pozyskiwania ciepła mają wpływ zarówno na poziom życia mieszkańców jak również na atrakcyjność turystyczną obszaru. Znikome wykorzystanie OZE na rozpatrywanym terenie należy uznać za jeden z głównych czynników wpływających na niski potencjał lokalnej gospodarki. Wysokie koszty funkcjonowania urządzeń grzewczych, stanowiące znaczące obciążenie dla mieszkańców oraz niekorzystny wpływ na środowisko konwencjonalnych źródeł pozyskiwania ciepła stanowią zaporę dla skutecznego rozwoju turystyki, którą należy traktować za główny czynnik wzrostu gospodarczego w najbliższych latach.

Realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu środków EFRR pozwoli na przezwyciężenie wyżej zdefiniowanych problemów i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu oraz poprawy warunków życia jego mieszkańców. Potrzeba ta jest determinowana:

 • zmniejszeniem poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery: pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO,
 • poprawą atrakcyjności ekologicznej obszaru,
 • poprawą sprawności wytwarzania ciepła,
 • ograniczaniem a w sezonie letnim całkowitą rezygnacją ze stosowania konwencjonalnych źródeł ciepła,
 • zmniejszeniem kosztów pozyskiwania ciepła,
 • pobudzeniem gospodarki,
 • negatywnym wpływem zanieczyszczeń środowiskowych na obszary chronione znajdujące się w okolicach Projektu,
 • brakiem motywacji finansowej do zastosowań odnawialnych źródeł energii
 • koniecznością spełnienia wspólnotowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Celem głównym projektu jest:

 • ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii
  z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez realizację celów szczegółowych.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2)),
 • poprawienie sprawności wykorzystania energii cieplnej w ramach indywidualnych systemów grzewczych,
 • minimalizacja kosztów wytwarzania energii cieplnej,
 • zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych w procesie spalania tradycyjnych surowców energetycznych,
 • podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz kształtowanie jej nowoczesnego
  i przyjaznego środowisku wizerunku.