grafika-ozdobna-oze

W związku z podpisaniem przez Gminę Lubartów umowy na realizację projektu „Czysta energia w Gminie Lubartów – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Wójt Gminy Lubartów zaprasza mieszkańców, którzy w 2019 r. zadeklarowali chęć udziału w projekcie w zakresie montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania c.w.u. do podpisania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych.

Szacowany wkład własny mieszkańca wynosi ok. 5 500,00 zł. Ostateczna wartość udziału finansowego mieszkańca będzie ustalona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wpłaty przez mieszkańców będą dokonywane w dwóch ratach:

  • I rata w wysokości 3 000,00 zł – płatna w terminie 14 dni od podpisania z Gminą Lubartów umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych;
  • II ratę stanowiącą udział finansowy w kosztach realizacji projektu Uczestnik projektu wniesie po przeprowadzeniu przez Gminę postępowania przetargowego, w terminie podanym przez Gminę w wezwaniu.

W przypadku rezygnacji uczestników z listy głównej sukcesywnie podpisywane będą umowy z mieszkańcami, którzy zapisali się na listę rezerwową.

Osoby zainteresowane montażem instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej proszeni są o kontakt z pracownikami Referatu Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Gminy Lubartów, pok. nr 19 i 20, tel. 81 855 69 39, e-mail coi@gmina-lubartow.pl