instalacja

Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubartów zamierza przystąpić do nowej edycji projektu polegającego na montażu instalacji/mikro instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE) na potrzeby gospodarstw domowych. Projekt będzie realizowany przez Gminę Lubartów w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu będzie można wykonać:

  • instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego,
  • instalacje kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarstwa domowego,

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z załącznikami:

  • właściwą ankietą (wg wzoru),
  • umową użyczenia nieruchomości (wg wzoru) – 2 egz.
  • aktualną informacją o działce z ewidencji gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie,
  • w przypadku instalacji fotowoltaicznych powyżej 3 KW do ankiety deklarującej udział w projekcie konieczne jest dołączenie kserokopii faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym. Na listę przyjmowane będą jedynie kompletne ankiety wraz z kserokopiami faktur, o których mowa powyżej. Ankiety bez kserokopii faktur nie będą przyjmowane.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne zameldowane lub zamieszkujące na terenie Gminy Lubartów, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Dach budynku, na którym będzie montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

Wartość wkładu mieszkańca zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż instalacji.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest tożsame z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji w przypadku wątpliwości w zakresie prawdziwości/rzetelności podanych danych.

Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2022, z tym że jego rozpoczęcie – uruchomienie procedury przetargowej nastąpi nie wcześniej niż w IV kwartale 2020 roku.

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników należy składać w Urzędzie Gminy Lubartów, w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 5 lipca 2019 r.

ANKIETA INFORMACYJNA – Instalacja fotowoltaiczna [Plik PDF]

ANKIETA INFORMACYJNA – Instalacja kolektorów słonecznych [Plik PDF]

DEKLARACJA udziału w projekcie [Plik PDF]

UMOWA użyczenia [Plik PDF]

UPOWAŻNIENIE (PEŁNOMOCNICTWO) do zawarcia umowy [Plik PDF]