instalacja

Informujemy, że rozpoczyna się montaż instalacji solarnych na terenie gminy Lubartów. W dniu 10 października br. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania realizowanego w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” oraz „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanych z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego jest firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., która zaoferowała dostawę i montaż urządzeń wysokiej klasy w korzystnej cenie. W związku z powyższym zapraszam serdecznie na spotkanie informacyjne z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Lubartów, w trakcie którego zostaną przekazane Państwu szczegółowe informacje na temat przebiegu prac instalacyjnych, kosztów oraz spraw organizacyjnych. Harmonogram spotkań dla mieszkańców poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco:

  • 7 listopada 2018 r. godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Skrobowie – uczestnicy projektu z miejscowości: Skrobów, Skrobów-Kolonia, Wola Mieczysławska, Mieczysławka, Wincentów;
  • 7 listopada 2018 r. godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa w Skrobowie – uczestnicy projektu z miejscowości: Nowodwór, Nowodwór-Piaski, Annobór, Annobór-Kolonia;
  • 8 listopada 2018 r. godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Łucce – uczestnicy projektu z miejscowości: Baranówka, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Rokitno, Łucka, Łucka-Kolonia, Trzciniec, Wandzin, Majdan Kozłowiecki;
  • 8 listopada 2018 r. godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa w Łucce – uczestnicy projektu z miejscowości: Lisów, Brzeziny, Trójnia, Szczekarków, Chlewiska, Wola Lisowska.

Wpłacona przez uczestników projektu zaliczka pokrywa wysokość udziału finansowego w kosztach kwalifikowalnych realizacji projektu. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu realizacji projektu i rozliczeniu finansowym z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.