Grafika ozdobna

W dniu 18 kwietnia br. Wójt Krzysztof Kopyść podpisał umowę na montaż 257 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Wykonawcą zadania będzie firma „KDP invest Daria Sierla” z siedzibą w Malborku. Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w każdej lokalizacji inwentaryzacji budynków, a następnie wykonanie montażu i przeszkolenie mieszkańców z obsługi instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dokumentacji zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej regionalnego OSD. Termin zakończenia całej inwestycji upływa 18 października 2023 r.

W celu sporządzenia Protokołów Uzgodnień Montażowych w terminie do dnia 17 czerwca br. Wykonawca będzie kontaktował się bezpośrednio z uczestnikami projektu „Czysta energia w gminie Lubartów – etap II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisk, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 5.299.000 zł w tym dofinansowanie z UE 3.709.300 zł. Celem realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza w gminie Lubartów.

Grafika projektowa