Wójt Gminy Lubartów informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę. Zwycięską ofertę na montaż instalacji solarnych złożyła Flexipower Group Sp. z o.o., natomiast najkorzystniejszą ofertą na montaż pieców okazała się oferta Semper Power Sp. z o.o. Proponowane przez oferentów ceny dostawy i montażu urządzeń nie przekraczają budżetu projektów.

O szczegółach związanych z kosztami instalacji, harmonogramem montażu i realizacją inwestycji będziemy informować już wkrótce, po podpisaniu umów z Wykonawcami. Zawarcie umów, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom postępowania (tj. po 5 października br.).